Zapytanie ofertowe no.28 / BTH

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

Zapytanie ofertowe nr. 28 / BTH

na ofertę cenowo – terminową na prostownice do maszyny do wytłaczania wzoru antypoślizgowego dla firmy BTH Import Stal zlokalizowanej przy ul. Christo Botewa 16 w Krakowie.

Zakup realizowany będzie w ramach realizacji projektu pt.: ”Wdrożenie innowacyjnej technologii modelowania powierzchni stali szlachetnych” nr projektu: WND-POIG.04.04.00-12-049/13. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

I . Opis przedmiotu zapytania:
Prostownica do maszyny do wytłaczania wzoru antypoślizgowego.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Zakres obrabianych grubości: 0,4mm ~1,5mm
2. Zakres obrabianych szerokości: od 50mm do 1300mm

3. Średnica walców prostujących: 35mm(21 rolek prostujących)

4. Długość arkuszy: do 15 metrów


Maszyna przystosowana do przetwarzania arkuszy(tzn. nie wymaga zaciśnięcia materiału na prostownicy w fazie początkowej i pozostawienia śladu po prostowaniu). Materiał po prostowaniu

II. Dodatkowe warunki:

  1. Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków, lub ceny po zakończeniu przetargu.
  2. Termin realizacji: do 4 tygodni od daty zamówienia – warunek konieczny
  3. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
  4. Cena na bazie DAP Podłęże.

III. Informacje dotyczące przetargu.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:     28 październik 2015.
Data złożenia ofert:                                   04 listopad 2015r.

Oferty powinny być przygotowane na druku Załącznik nr 1.

Link do załącznika: http:/www.bth.pl/pliki/zalacznik_1.doc

Oferty przesłane w innej formie niż uzupełniony Załącznik nr 1 będą odrzucone i nie wzięte pod uwagę w procesie wyboru dostawcy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w specyfikacji ofertowej spowoduje automatycznie odrzucenie oferty.
 

Termin realizacji przedmiotu oferty:

  • Do 4 tygodni od daty zamówienia

Kryteria wyboru wykonawcy:

Wybór dostawcy będzie dokonany wg poniższych kryteriów:

– cena 100%

Ofertę przetargową w formie elektronicznej  proszę przesłać na adres e-mail:  w nieprzekraczalnym terminie do 04 listopada 2015 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt:
tel. 12/2523867
tel. 697 277 757
e-mail: 
Opracował: Tomasz Kotarba

Aktualizacja nr.1 z dnia 05.11.2015

Szanowni Państwo,

informuję, że zmianie ulega:

III. Informacje dotyczące przetargu.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:     28 październik 2015.
Data złożenia ofert:                                   04 listopad 2015r. 

Nowa data złożenia oferta zostaje przedłużona do 12.11.2015