Ogólne Warunki Zakupów

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług przez

Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o.

z siedzibą w Podłężu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy/sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu jako odbiorcę/Kupującego.
 2. Użyte w dalszej części dokumentu określenia oznaczają:
  1. Dostawca – podmiot będący drugą stroną umowy dostawy/sprzedaży,
  2. Zamawiający – Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu,
  3. Strony – Dostawca i Zamawiający,
  4. Zamówienie – dokument wystawiony przez Zamawiającego określający co do zasady treść zawieranej przez strony umowy dostawy/sprzedaży. Jeżeli w dalszej części niniejszych OWZ jest mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć również zawartą umowę,
  5. OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług dokonywanych przez Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu.
 3. OWZ stanowią integralną część wszystkich umów dostawy/sprzedaży zawieranych przez Strony i określają wzajemne relacje pomiędzy Stronami. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWZ wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWZ, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez Strony.
 4. OWZ podane są do wiadomości i akceptacji Dostawcy najpóźniej przy składaniu Zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.bth.pl. Jeżeli Dostawca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Zamawiającym przyjęcie przez Dostawcę OWZ przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych Zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 5. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji Zamówienia równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem zarówno szczegółowych warunków Zamówienia, jak i niniejszych OWZ.
 6. Niniejsze OWZ są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zakupu przez Zamawiającego towarów/usług. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne, wzorce umów, regulaminy itp.) stosowane przez Dostawcę nie mają zastosowania i nie wiążą Zamawiającego, nawet jeśli zostaną mu doręczone.

Zawarcie umowy

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożone Dostawcy przez Zamawiającego Zamówienie.
 2. Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie pisemnej i doręczenia Zamawiającemu tego potwierdzenia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 3. Zamawiający ma prawo wycofać (anulować) lub zmienić złożone Zamówienie do momentu otrzymania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia go do realizacji.
 4. Zamawiający jest uprawniony do wycofania (anulacji) Zamówienia/ odstąpienia od Umowy zawartej na podstawie Zamówienia lub renegocjacji jego warunków z Dostawcą w przypadku gdy:
  1. Zamówione jest realizowane z opóźnieniem przez Dostawcę w stosunku do ustalonych terminów,
  2. Zamawiający pozostaje w sporze z jakiegokolwiek tytułu z Dostawcą lub podmiotem z nim powiązanym kapitałowo lub osobowo (np. reklamacje dotyczące różnych zamówień, nierozliczone płatności, problem z komunikacją, opóźnienia w realizacji innych zamówień),
  3. Dostawca wyraża wolę zmiany warunków realizacji Zamówienia.
 5. Jeżeli Dostawca nie akceptuje w jakimkolwiek zakresie treści Zamówienia, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jego złożenia, zawiadomić od tym Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i ewentualnie wskazać na jakich warunkach Zamówienie może być zrealizowane (zawiadomienie to może być doręczone Zamawiającemu e-mailem lub faksem). Jeżeli Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności zaakceptuje warunki wskazane przez Dostawcę w w/w zawiadomieniu, wówczas dochodzi do zawarcia umowy, w przeciwnym razie Zamawiający przestaje być związany Zamówieniem i umowa nie zostaje zawarta.
 6. Nieotrzymanie przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o braku akceptacji treści Zamówienia w terminie wskazanym w pkt 2, oznacza, że Dostawca zaakceptował Zamówienie i przyjął je do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy dostawy/sprzedaży pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Zamówienia.
 7. Dostawca nie ma prawa powierzać realizacji Zamówienia podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem warunków Zamówienia, OWZ i innych uzgodnień dokonanych na piśmie pod rygorem nieważności pomiędzy stronami.

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z warunkami dostawy określonymi w Zamówieniu oraz w terminie w nim wskazanym.
 2. Ceny nabywanych przez Zamawiającego towarów i/lub usług określone będą w Zamówieniu. Ceny zawierają wszystkie podatki (z wyjątkiem podatku VAT), marże, ubezpieczenia, koszty transportu i wszelkie inne koszty, jakie mogą być poniesione przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, a także wszelkie materiały do pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania towarów.
 3. Dostawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z towarem wszelkie dokumenty dotyczące tego towaru takie jak atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, jak również wszelkie inne dokumenty wymagane prawem, odpowiednimi normami lub wskazane przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 4. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, o wszelkich możliwych opóźnieniach w realizacji Zamówienia. Powyższe zawiadomienie nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy za opóźnienie w realizacji Zamówienia.
 5. Opóźnienie w realizacji Zamówienia upoważnia Zamawiającego do wycofania (anulacji) Zamówienia lub renegocjacji jego warunków z Dostawcą oraz upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie tego Zamówienia w całości lub części według wyboru Zamawiającego, w terminie 12 miesięcy licząc od dnia powstania tego opóźnienia.
 6. Za opóźnienie w realizacji Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia, maksymalnie do 20 % wartości Zamówienia.
 7. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 8. Dokument dostawy musi zawierać informacje umożliwiające pełną identyfikację towaru w odniesieniu do Zamówienia (w tym poprzez wskazanie w dokumencie dostawy numeru partii towaru, paczki lub wytopu oraz numeru i daty Zamówienia), zaś sam towar dostarczony musi być w pełni identyfikowalny (przywieszki, nadruki, cechy na materiale i analogiczne oznaczenie na dokumentach towarzyszących tej dostawie).
 9. Dostawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania Zamawiającego o wysyłce towaru (podając środek transportu i numer, wykaz towaru wraz z ilościami w podziale na wytopy/partię produkcyjną/itp.) najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą.
 10. Jeżeli z Zamówienia wynika, że Zamawiający odbierze towar od Dostawcy we własnym zakresie wówczas towar ten musi być odpowiednio przez Dostawcę przygotowany i załadowany na podstawiony środek transportu.
 11. Towar musi być przez Dostawcę zabezpieczony przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi na czas transportu, składowania i przeładunku/rozładunku, czyli w całym procesie logistycznym realizacji zamówienia.
 12. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego transportu Towarów wszelkimi stosownymi środkami i przy użyciu właściwego wyposażenia i akcesoriów.
 13. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się przy realizacji Zamówienia (w tym za spedytorów i przewoźników) i nie może się od tej odpowiedzialności zwolnić wskazując na brak winy w wyborze lub powierzenie czynności podmiotowi, który zawodowo trudni się jej wykonywaniem. Dostawca odpowiedzialny jest za terminową zapłatę należności przysługujących podmiotom biorącym udział w realizacji Zamówienia, w szczególności należności przysługujących spedytorom i przewoźnikom.
 14. Prawo własności Towarów przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania mu Towarów.
 15. Przejście korzyści i ciężarów związanych z Towarami, w tym odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe związane z Towarami przechodzi na Zamawiającego po umożliwieniu Zamawiającemu zbadania Towarów w miejscu przez Strony uzgodnionym oraz w momencie bezusterkowego odbioru Towarów (ilościowego i jakościowego) przez Zamawiającego chyba, że Strony postanowią inaczej.
 16. Dostawca towarów jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o wszelkich ewentualnych ograniczeniach w obrocie oferowanymi przez niego towarami, wynikających z obowiązujących przepisów (krajowych lub unijnych).

Jakość towarów/usług

 1. Towar nie może mieć żadnych śladów korozji, uszkodzeń oraz żadnych innych wad.
 2. Jeżeli jakość towarów nie została uzgodniona w Zamówieniu, to w każdym przypadku winna być zgodna z obowiązującymi normami.
 3. Dostawca zobowiązuje się w każdym przypadku, że dostarczany towar:
  1. Dla materiałów płaskich(kręgi, arkusze, paski blach):
   1. Zgodność z normą: EN10029, EN10259, ISO 9444-2, ISO 9445
   2. Towar będzie mógł być użyty: do cięcia laserowego(wolny od naprężeń wewnętrznych), produkcji mebli gastronomicznych, AGD, szlifowania, szczotkowania, foliowania
  2. Dla rur i profili:
   1. Towar będzie spełniał wszystkie normy w zależności od metody spawania: ASTM A554, EN10217-7, EN10357, EN10296-2
   2. Rury i profile będą proste, bez śladów rdzy, nadające się do dalszej obróbki: szlifowania, polerowania, gięcia etc.
  3. Dla prętów i kątowników
   1. Pręty i kątowniki będą dostarczone bez śladów rdzy, nadające się do dalszej obróbki, gięcie, cięcie, drążenie, toczenie
  4. Dla pozostałych towarów zamawianych obowiązują normy zazwyczaj uznawane jako standardowe.

Warunki zapłaty

 1. Termin zapłaty ceny za towar biegnie od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wystawionej po wykonaniu przez Dostawcę Zamówienia, co obejmuje zarówno dostawę towaru zgodnego z Zamówieniem jak i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem, niniejszymi OWZ, jak i wskazanych w Zamówieniu.
 2. Dostawca zobowiązany jest wskazać w fakturze VAT numer rachunku bankowego Dostawcy oraz nazwę banku i SWIFT/BIC banku w przypadku płatności w walucie innej niż PLN, na jaki zgodnie z zawartą umową ma być uiszczona cena za towar i/lub usługę. Zapłata za towar i/lub usługę przez Zamawiającego dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany na fakturze, a w razie jego niewskazania w fakturze, na rachunek bankowy określony w umowie. Jakiekolwiek zmiany nr rachunku bankowego, na jaki Zamawiający ma uiścić cenę za towar i/lub usługę mogą być dokonane przez Dostawcę wyłącznie w zawiadomieniu o takiej zmianie doręczonym Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności w oryginale, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy wraz z kartą wzorów podpisów (bankowa karta wzorów podpisów).w/w zawiadomienie musi być doręczone Zamawiającemu pocztą tradycyjną i dodatkowo drogą mailową.
 3. Jakiekolwiek postanowienia lub zastrzeżenia zamieszczane jednostronnie przez Dostawcę na fakturach, które nie wynikają z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą (w tym zastrzeżenia dotyczące prawa własności towaru) nie są wiążące dla Zamawiającego.
 4. Koszty związane z realizacją płatności za towar/usługę, pokrywane są w ten sposób, że Zamawiający pokrywa koszty banku Zamawiającego, natomiast koszty innych banków, w tym zagranicznych (banku pośredniczącego i banku beneficjenta) pokrywa Dostawca.
 5. Datą dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Jeżeli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z Zamówieniem/Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności lub przedłużenia terminu płatności do momentu pełnego i prawidłowego wykonania przez Dostawcę przedmiotu Zamówienia / Umowy. Nie ogranicza to prawa Zamawiającego do egzekwowania postanowień klauzuli kar umownych.
 7. Cesja wierzytelności przysługujących Dostawcy względem Zamawiającego nie może nastąpić bez uzyskania przez Dostawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
 8. Dostawca, na wniosek Zamawiającego, ma obowiązek udzielić Zamawiającemu informacji, dotyczących przyznanego Dostawcy limitu kredytu kupieckiego w tym w szczególności: nazwy ubezpieczyciela, wielkość wnioskowanego i przyznanego limitu, czy stopnia jego wykorzystania. Dostawca zobowiązuje się również do informowania Zamawiającego o każdej zmianie wielkości limitu kredytu kupieckiego.

Usługi

Jeśli Zamówienie/Umowa obejmuje usługi świadczone przez Dostawcę przyjmuje się dodatkowo, że:

 1. Wartość usług zawarta jest w cenie Zamówienia / Umowy.
 2. Wszystkie koszty dodatkowe związane z świadczonymi przez Dostawcę usługami zawarte są w Zamówieniu.
 3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić personel o kwalifikacjach odpowiednich do właściwego i terminowego wykonania usługi.
 4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek działań personelu świadczącego usługi jak również wskutek niewłaściwych instrukcji i wskazówek przekazanych przez personel Dostawcy Zamawiającemu.

Informacje poufne

 1. Dostawca nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa oraz podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
 2. Wszelkie pisemne lub ustne informacje przekazane Dostawcy przez Zamawiającego dotyczące know-how, specyfikacji, procedur, potrzeb i wszelkich technicznych informacji, dokumentów i danych Zamawiającego w tym danych finansowych, będą traktowane przez Dostawcę jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe informacje poufne będą mogły być wykorzystane przez Dostawcę tylko w celu realizacji Zamówienia lub przygotowania oferty.

Ochrona danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zakresie wynikającym z postanowień w nim zawartych.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy tych danych osobowych lub profesorzy są upoważnione do ich udostępniania.
 4. Strony oświadczają iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają je w należyty sposób.
 5. Klauzula informacyjna Biura Techniczno-Handlowego BTH Import Stal Sp. z o.o. wobec danych osobowych Dostawcy lub danych osobowych pracownika/współpracownika Dostawcy znajduje się na stronie internetowej Spółki – [LINK]
 6. Dostawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.

Postanowienia końcowe

Stosunki prawne Stron reguluje wyłącznie prawo polskie. Wyłącza się w całości stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 14 czerwca 1974 roku w Nowym Jorku.

 1. Dostawca i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych OWZ. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Dostawcy, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWZ wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych lub ich nieskuteczności, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWZ a treścią Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.