Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Biurze Techniczno-Handlowym BTH Import STAL Sp. z o.o:

Imię i Nazwisko: Paweł Krzyżek

Adres e-mail:

Uprzejmie informuje się, że w/w adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Biurze Techniczno-Handlowym BTH Import STAL Sp. z o.o jest dedykowany jedynie do komunikacji osoby fizycznej z IOD i tylko w sprawach dotyczących przetwarzania jej danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)).

Adres ten nie służy jako „skrzynka podawcza” dla korespondencji kierowanej do Biura Techniczno-Handlowego BTH Import STAL Sp. z o.o (dalej: „Spółka”) w innych sprawach.

W związku z tym wszelkie wiadomości wysłane na w/w adres, których nadawcą nie jest osoba fizyczna, a także w przypadku, kiedy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osoby kierującej korespondencję do IOD, pozostaną bez rozpatrzenia.

Korespondencję w sprawach innych niż komunikacja osoby fizycznej, należy kierować pod właściwy adres e-mail w Spółce.

Jednocześnie, Spółka przekazuje osobie fizycznej kierującej korespondencję na powyższy adres IOD, następujące informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: Podłęże 651, 32-003 Podłęże, zwana dalej Spółką;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w ramach spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wobec podmiotu danych na mocy RODO;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją z Inspektorem Ochrony Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 38 ust. 4 RODO;
  4. dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  5. dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.