Zapytanie ofertowe no.29 / BTH

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

Zapytanie ofertowe nr. 29 / BTH

na ofertę cenowo – terminową na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej  dla firmy BTH Import Stal zlokalizowanej w Strefie Ekonomicznej w Niepołomicach – Podłęże


Zakup realizowany będzie w ramach realizacji projektu pt.: ”Wdrożenie innowacyjnej technologii modelowania powierzchni stali szlachetnych” nr projektu: WND-POIG.04.04.00-12-049/13. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

I . Opis przedmiotu zapytania:
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej –

II. Przedmiot zamówienia:

Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami Tauron – link – http://www.bth.pl/pliki/slup/warunki.pdf, dla „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 415/51, 415/8 oraz 415/9 w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice wraz z budynkiem biurowym, stacją trafo, portiernią, zjazdem z drogi publicznej na działkach 116/7, 415/53, 120/3, infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi, wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi, umocnieniem rowu melioracyjnego na działce 415/53” – prace stanowiące część wykonania instalacji elektrycznej dla ww. inwestycji.

III. Dodatkowe warunki:

  1. Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków, lub ceny po zakończeniu przetargu.
  2. Termin realizacji: zakończenie, odbiór i wszystkie formalności do 18.12.2015.
  3. Cena powinna zawierać: robociznę, materiały, prace projektowe, oraz wszystkie potrzebne pozwolenia i odbiory.

III. Informacje dotyczące przetargu.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:     29 październik 2015.
Data złożenia ofert:                                   05 listopad 2015r.

Oferty powinny być przygotowane na druku Załącznik nr 1. – http://www.bth.pl/pliki/slup/zalacznik_1.doc

Oferty przesłane w innej formie niż uzupełniony Załącznik nr 1 będą odrzucone i nie wzięte pod uwagę w procesie wyboru dostawcy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w specyfikacji ofertowej spowoduje automatycznie odrzucenie oferty.
 

Termin realizacji przedmiotu oferty:

  • Do18.12.2015

Kryteria wyboru wykonawcy:

Wybór dostawcy będzie dokonany wg poniższych kryteriów:

– cena 100%

Ofertę przetargową w formie elektronicznej  proszę przesłać na adres e-mail:  w nieprzekraczalnym terminie do 05 listopada 2015 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt:
tel. 12/2523867
tel. 697 277 757
e-mail: 
Opracował: Tomasz Kotarba
 

Aktualizacja nr 1 z dnia 30.10.2015

W związku ze złozonym zapytaniem przez potencjalnego wykonawcę o treści:

Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami Tauron – link – http://www.bth.pl/pliki/slup/warunki.pdf, dla ,,Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 415/51, 415/8 oraz 415/9 w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice wraz z budynkiem biurowym, stacją trafo, portiernią, zjazdem z drogi publicznej na działkach 116/7, 415/53, 120/3, infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi, wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi, umocnieniem rowu melioracyjnego na działce 415/53″ – prace stanowiące część wykonania instalacji elektrycznej dla ww. inwestycji.

zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentacji do ww. ogłoszenia.

Informuję, że jestesmy w posiadaniu dokumentacji:

http://www.bth.pl/pliki/slup/1/pliki.zip