Zapytanie ofertowe nr 08/02/2018 zaktualizowane – enquiry for a purchase no 08/02/2018

Zapytanie ofertowe nr.8 zaktualizowane –  enquiry for a purchase no 08/02/2018

W związku z tym, że w postępowaniu zapytanie ofertowe nr 8 o udzielenie zamówienia znalazł się błąd formalny w zakresie zbyt krótkiego terminu składania ofert w stosunku do wymagań określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. W związku z powyższym postępowanie zostanie powtórzone.

Due to the formal mistake in previous enquiry for a purchase no.8 – concerning too strict criteria we announce this tender again

Zapytanie ofertowe nr.8 zaktualizowane –  enquiry for a purchase no 08/02/2018

Zapytanie ofertowe nr.8 zaktualizowane –  enquiry for a purchase no 08/02/2018

Rodzaj zamówienia: zakup urządzenia do spawania metodą pillow – pillow plate welding machine 

Nr projektu:     RPMP.03.04.04-12-0065/17

Tyt projektu:  Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji innowacyjnego panelu przy zastosowaniu technologii deformacji blach stalowych

Project title:      Implementation of R & D results for the production of an innovative panel using steel sheet deformation technology