Zapytanie ofertowe no.30 / BTH

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

Zapytanie ofertowe nr. 30 / BTH

na ofertę cenowo – terminową wykonanie prac budowlanych

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

Adres wykonania prac
Podłęże 651 , 32-003 Podłęże
GPS – 50.024543, 20.175104

I . Opis przedmiotu zapytania:
Wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej oraz stóp fundamentowych pod konstrukcję namiotu halowego

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie prac ziemnych oraz ułożenie kostki brukowej na całości powierzchni przedsięwzięcia oraz wykonanie stóp fundamentowych pod namiot halowy wg projektu.
Projekt można pobrać z następującego adresu: http://www.bth.pl/P30.zip

III. Dodatkowe warunki:

  1. Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków, lub ceny po zakończeniu przetargu.
  2. Termin realizacji: zakończenie, odbiór i wszystkie formalności do 30.03.2016.
  3. Cena powinna zawierać: robociznę, materiały, prace projektowe, oraz wszystkie potrzebne pozwolenia i odbiory.

III. Informacje dotyczące przetargu.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:     21 grudzień 2015.
Data złożenia ofert:                                   22 stycznia 2016r.

Oferty powinny być składane w walucie PLN

Termin realizacji przedmiotu oferty:

  • Do 31.03.2016

Kryteria wyboru wykonawcy:

Wybór dostawcy będzie dokonany wg poniższych kryteriów:

– cena 80%
– gwarancja 20%

Ofertę przetargową w formie elektronicznej  proszę przesłać na adres e-mail:  w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2016 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Oferty prosimy składać tylko i wyłącznie na załączonym w przetargu dokumencie
(Zalacznik_1.doc oraz Zestawienie_cen.docx ). Złożenie oferty na innym dokumencie niż wskazany skutkuje automatycznym wykluczeniem z przetargu.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt:
tel. 12/2523857

e-mail: 
Opracował: Łukasz Kotarba

Aktualizacja 11-01-2016
Zaktualizowano plik 
http://www.bth.pl/P30.zip
Dodano: 1)Badania geologiczne gruntu 2) Projekt dróg i placów 

Aktualizacja 12-01-2016
Zaktualizowano plik 
http://www.bth.pl/P30.zip
Dodano: 1)Zakres elementów liniowych 2) Zakres nawierzchni

Aktualizacja 13-01-2016
Ze względu na wporwadzenie zmian w dokumentacji został przesunięty termin składania ofert do 22.01.2016 

Aktualizacja 14-01-2016
Zaktualizowano plik 
http://www.bth.pl/P30.zip
Ze względu na pytania dotyczące wyceny zakresu prac załączamy dodatkowy formularz do wycen w celu wiarygodnego porównania ofert. Wraz z Zalacznik_1.doc prosimy o uzułełnienie formularza Zestawienie_cen.docx