Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: Podłęże 651, 32-003 Podłęże;
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail:.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji – do zakończenia rekrutacji.
  2. rozpatrywania Pani/Pana kandydatury, w przypadku negatywnego wyniku niniejszej rekrutacji, także na potrzeby przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 4. W odniesieniu do celu, o którym mowa w:
  1. pkt 3 lit. a dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  2. pkt 3 lit. b dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie Pani/Pana zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody przez Panią/Pana;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami.

Nasi kompetentni handlowcy świetnie doradzają w wyborze odpowiednich materiałów i proponują dogodne warunki współpracy.